AKREDYTACJE

ZASADY PRZYZNAWANIA AKREDYTACJI PRASOWYCH

•Akredytacje prasowe dzielą się na akredytacje prasowe dla przedstawicieli prasy, radia, telewizji, portali internetowych itp. oraz akredytacje prasowe dla fotoreporterów. Prawa i obowiązki przynależną do obu tych typów akredytacji prasowej są zbieżne, z uwagą, że prawo do wykonywania fotografii w wyznaczonej strefie w bezpośrednim pobliżu sceny przynależy jedynie akredytowanym fotoreporterom.
•Akredytacje prasowe są bezpłatne i imienne.
•W celu uzyskania akredytacji niezbędne jest przesłanie (mail: mdk@mdkmm.pl) do Organizatorów Festiwalu Himilsbacha wypełnionego wniosku akredytacyjnego, dostępnego na stronie internetowej festiwalu www.festiwalhimilsbacha.pl.
•Formularz akredytacyjny powinien być podpisany przez osobę starającą się o akredytację i naczelnego/przełożonego redakcji.

•Liczba akredytacji prasowych jest ograniczona, pierwszeństwo posiadają: media patronackie, media o większym zasięgu i nakładzie, media prezentujące większą intensywność działań w kontekście promowania i zapowiadania Festiwalu Himilsbacha, media współpracujące przy promocji poprzednich edycji Festiwalu.
•Organizatorzy  Festiwalu Himilsbacha zastrzegają sobie prawo do określenia limitu akredytacji dla poszczególnych redakcji, agencji, firm i instytucji.

REGULAMIN OGÓLNY KORZYSTANIA Z AKREDYTACJI PRASOWEJ

•Wydawanie akredytacji przez Organizatorów Festiwalu Himilsbacha rozpocznie się w dniu rozpoczęcia festiwalu i będzie kontynuowane w jego trakcie, wyłącznie w miejscach i godzinach określonych w komunikacie, który zostanie przesłany akredytowanym mediom drogą elektroniczną na adres podany w formularzu akredytacyjnym wraz z potwierdzeniem przyznania akredytacji.
•Dowód przyznanej akredytacji będzie miał formę imiennego, bezzwrotnego identyfikatora. Jego odbiór będzie możliwy jedynie po okazaniu się legitymacją prasową lub dowodem tożsamości. Prawo posługiwania się identyfikatorem przysługuje jedynie jego imiennemu właścicielowi.
•Nie ma możliwości wymiany zniszczonego identyfikatora na nowy. W przypadku zgubienia identyfikatora decyzję o wydaniu lub nie duplikatu każdorazowo podejmie Organizator. W przypadku kradzieży identyfikatora należy fakt ten zgłosić niezwłocznie do służb porządkowych festiwalu.
•Przedstawiciele akredytowanych mediów mają możliwość wstępu do wyznaczonych stref na backstage’u Festiwalu, udostępnionych dla mediów z przeznaczaniem do wykonywania obowiązków dziennikarskich w ramach przyznanej akredytacji.
•Organizator Festiwalu nie odpowiada za zakwaterowanie akredytowanych mediów, ani nie finansuje ich pobytu i przejazdów. Nie ponosi też odpowiedzialności za straty majątkowe i osobiste poniesione przez akredytowane media podczas trwania Festiwalu.
•Przedstawiciele akredytowanych mediów zobowiązują się do przestrzegania wszelkich przepisów wynikających z wytycznych ochrony imprezy, policji, straży pożarnej itd.
•Posługiwanie się akredytacją w sposób niezgodny z prawem i powyższym regulaminem skutkuje natychmiastowym pozbawieniem akredytacji i brakiem możliwości dalszego korzystania z jej uprawnień.
•W kwestiach spornych, dotyczących powyższego regulaminu, ostateczną decyzję każdorazowo podejmują Organizatorzy  Festiwalu Himilsbacha, kierując się najlepiej pojętym i ogólnie przyjętym dobrem imprezy.
•Akredytowane media mają obowiązek przesłać w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od zakończenia Festiwalu, wszelkie materiały prasowe - w formie papierowej na adres Organizatora lub elektronicznej na adres mdk@mdkmm.pl, które powstały w czasie i w związku z  Festiwalem Himilsbacha. Nie skutkuje to przekazaniem praw autorskich majątkowych do wyżej wymienionych materiałów na rzecz Organizatora.

ZASADY WYKONYWANIA FOTOGRAFII PRZEZ AKREDYTOWANE MEDIA NA TERENIE  FESTIWALU HIMILSBACHA

•Jedynie akredytacja fotograficzna uprawnia do wejścia fotoreporterów do wyznaczonych stref w bezpośrednim pobliżu sceny.
•Organizatorzy  Festiwalu Himilsbacha wyznaczają ścisłe zasady fotografowania w strefach w bezpośrednim pobliżu sceny.